Adatkezelési Szabályzat/Szellemi Tulajdon Védelméről

2016. november 28. 16:33 - Jurancsik Eszter

A FemMeZin Hivatalos Nyilatkozata!

privacy-policy-1-e1509452548557.jpg

Szellemi Tulajdon Védelméről!

 

A blog felületeire (Blog, Facebook, Instagram, YouTube, weboldal stb.) tartalmakat gyártva és felépítve posztokat töltünk fel, melyek mindegyike a mi szellemi tulajdonunk.
Bármilyen képi, vagy szöveges tartalom, a szerkesztők és adminok keze munkáját dicséri. Ezek másolása, felhasználása, vagy bármilyen módú közzététele engedélyköteles!
A Facebook-on található profilképek, borítóképek, képi, vagy szöveges tartalmak Szerzői Jogvédelem alá esnek. Ezek a mi Szellemi Tulajdonunkat képezik.
Instagramon szereplő képi anyagok, a képpel és a szöveges tartalommal együtt, szigórú szerzői és szellemi jogvédelem alá esnek. A YouTube oldalon található videó anyagok általunk lettek elkészítve, így azok, szigorú szerzői jogvédelem alá esnek.
A weboldal teljes egésze, a mi szellemi tulajdonunkat képezi, így felhasználásuk szigorúan tilos!
Ezen tartalmak bármilyen nemü felhasználása, közlése, idézése, posztolása, csakis a mi írásos engedélyünk kézhezvétele után lehetséges.
Ezenkívül a felhasználással kapcsolatban, maga a közlés módja és mikéntje is szigorú kikötések alá esnek.
Az egyes tartalmak közlése kizárólag az alábbi módon lehetséges!
A cikkek fordítása, az engedély kérő feladata!
Közlésükben meg kell említenie a Forrást, vagyis egy linket kell kihelyeznie a posztban/cikkben, mely a tulajdonos, FemMeZin, oldalára mutat, illetve meg kell említenie a cikk szerzőjét, illetve magát a FemMeZint, hogy honnan is közli a cikket.
Az újra közlésnél a cikkben szigorúan csak egy bizonyos részét idézheti a cikknek, ezt követően egy linket kell elhelyeznie, mely az eredeti (Általunk gyártott) tartalomra mutat!
Instagram vagy Facebook poszt esetén, meg kell jelölnie a posztban a FemMeZint.

Mindezen közlések elmulasztása bírósági ügyet és rendőrségi feljelentést von maga után!

Mindezekről a Szerzői Jogi Törvény (1999. évi LXXVI. törvény) és a Szellemi Tulajdonról szóló Törvény cikkeje rendelkezik.

Erről az alábbi weboldalon tájékozódhat:

https://www.sztnh.gov.hu/hu

A Weboldalon az oldalra, illetve a Hírlevélre regisztrálók adatait harmadik személynek nem adjuk ki! Erről a Személyiségi Jogok Védelméről szóló Törvényben és az Adatvédelmi Törvényben leírtak alapján járunk el.

Bármilyen ettől eltérő tevékenység a mi felelősségünk és a mi vállunkat terheli.

Copyright © 2017-2018 FemMeZin All rights reserved!

privacy_policy.jpg

Adatkezelési Szabályzat!

A FemMeZin (Female Metal Magazine) az általa a Facebook-on, Instagram-on, weboldalon és a Wordpress-en, valamint a Blog.hu-n elérhető szolgáltatásokra (Hírlevél, oldalregisztráció) való jelentkezés során, adatokat kér be a szolgáltatást igénybe vevőktől.
A FemMeZin a regisztrációs eljárás során, az adatmezők kitöltésén kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. A regisztráló adatainak kezeléséhez regisztrációjával adja meg hozzájárulását. Az adatkezelés során, a megadott személyes adatokat a FemMeZin kizárólagosan a választott szolgáltatás teljesítéséhez használja fel.

A FemMeZin a regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival.

A regisztrációs eljárás során beszerzett adatokat - webshop-os vásárlás postai úton történő teljesítése kivételével - harmadik félnek semmilyen formában nem adjuk át.

A FemMeZin a regisztrációs eljárás során a regisztrációt befejező felhasználók jövőbeni bejelentkezését megkönnyítő kis szövegrészleteket (ún. cookie-kat) helyez el a felhasználók számítógépén. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget a FemMeZin számára sem a felhasználó számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyekről a felhasználó úgy dönt, hogy megismertet. Ezt az eljárást a FemMeZin szigorúan betartja. A látogató választhat, hogy el kívánja-e fogadni a cookie-kat. Amennyiben nem kívánja elfogadni a cookie-k használatát, akkor böngészőjét beállíthatja olyan módon, hogy az értesítést küldjön a cookie-k elhelyezésének kérelméről, vagy automatikusan letiltsa azok használatát.

A FemMeZin minden tőle elvárhatót megtesz a birtokába került adatok titokban maradásáért, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért, azonban nem tud felelősséget vállalni az adatok esetleges vis maior esemény miatti nyilvánosságra kerüléséért.

Személyes adatok nyilvántartása, kezelése

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásai alapján történik.

A regisztráció, webshop-os és az árveréses vásárlás során megadott adatok kezelését a FemMeZin végzi. A megismerésre jogosultak köre: azok a munkavállalóink, akiknek feladata összefügg az adott szolgáltatás szerinti adatkezelés céljának előmozdításával.

A FemMeZin  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett adatkezeléseinek nyilvántartási azonosítói és részletei a Hatóság írásbeli megkeresésével tekinthetők meg.
A rögzített adatokat a FemMeZin törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényen vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. 
Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei:
Az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezések az Info tv. alapján:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Info tv. 17. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek az Info tv. 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: 
www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu.

Copyright © 2017-2018 FemMeZin All rights reserved!

komment
süti beállítások módosítása